SoftPOS paslaugos privatumo pranešimas

Galioja nuo 08.08.2023

Kas tvarko mano asmens duomenis?

Jūsų asmens duomenų valdytojas yra Maksekeskus AS (Liivalaia 45, 10145, Tallinn, Estija, registracijos numeris 12268475) ir (arba) jo Latvijos filialas, priklausomai nuo šalies, kurioje esate (toliau – „Maksekeskus“).

Kokie duomenys ir kodėl yra tvarkomi?

Tvarkome jūsų kontaktinę informaciją, kad galėtume pristatyti mokėjimo kvitus jūsų nurodytu el. pašto adresu.

Koks yra mano asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas?

Jūsų asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra būtinybė suteikti jums paslaugą, kurios prašėte (Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 dalies b punktas).

Kam gali būti atskleisti mano asmens duomenys?

Jūsų asmens duomenis galime atskleisti subjektams, kurie tiesiogiai ar netiesiogiai dalyvauja teikiant jums paslaugas, ir jų subrangovams (pavyzdžiui, mokėjimų programos teikėjui ir jo subrangovams, teikiantiems techninę pagalbą).

Tais atvejais, kai asmens duomenis „Maksekeskus“ vardu tvarko trečioji šalis, mes pasitelkiame tik tas trečiąsias šalis, kurios suteikia pakankamas garantijas, kad įgyvendins tinkamas technines ir organizacines priemones taip, kad duomenų tvarkymas atitiktų Bendrojo duomenų apsaugos reglamento ir taikomų teisės aktų reikalavimus ir užtikrintų jūsų teisių apsaugą.

Trečiųjų šalių duomenų tvarkytojų atliekamą duomenų tvarkymo veiklą visada reglamentuoja Privatumo ir duomenų tvarkymo sutartis arba kitos konkrečios sąlygos, dėl kurių susitaria „Maksekeskus“ ir tokia trečioji šalis duomenų tvarkytoja.

Ar mano duomenys gali būti perduodami už Europos ribų?

Ne, jūsų asmens duomenis saugome ir tvarkome serveriuose Europos Sąjungoje ir Europos ekonominėje erdvėje (ES / EEE).

Kiek laiko bus saugomi mano asmens duomenys?

Jūsų el. pašto adresas bus saugomas 1 mėnesį.

Kokias turiu teises?

Užtikriname, kad visada būtų užtikrintos visos asmenų teisės, kylančios iš galiojančių įstatymų. Visų pirma jūs turite:

 • teisę susipažinti su duomenimis (BDAR 15 straipsnis). Turite teisę susipažinti su „Maksekeskus“ tvarkomais jūsų asmens duomenimis. Jūsų prašymu mes:
  – patvirtiname, ar su jumis susiję asmens duomenys yra tvarkomi, ir pateikiame informaciją apie duomenų tvarkymo tikslus, atitinkamų asmens duomenų kategorijas ir gavėjus arba gavėjų kategorijas, kuriems asmens duomenys atskleidžiami;
  – informuojame jus apie tvarkomus asmens duomenis ir bet kokią turimą informaciją apie jų šaltinį;
  – suteikiame jums žinių apie logiką, susijusią su bet kokiu automatizuotu su jumis susijusių asmens duomenų tvarkymu automatizuotų sprendimų atveju;
 • teisę reikalauti ištaisyti duomenis (BDAR 16 straipsnis). Turite teisę prašyti, kad ištaisytume netikslius ar neišsamius jūsų asmens duomenis, kuriuos tvarkome;
 • teisę reikalauti ištrinti duomenis (BDAR 17 straipsnis). Turite teisę prašyti ištrinti tvarkomus asmens duomenis, jei:
  – asmens duomenys nebėra reikalingi tikslams, dėl kurių jie buvo surinkti;
  – atšaukėte sutikimą, kai asmens duomenys buvo tvarkomi tik sutikimo pagrindu;
  – nesutikote, kad duomenys būtų tvarkomi pagal BDAR 21 straipsnio 1 dalį, ir nėra viršesnių teisėtų priežasčių tvarkyti duomenis arba jei nesutikote, kad jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais;
  – neturime teisinio pagrindo tvarkyti jūsų duomenis;
  – asmens duomenys turi būti ištrinti siekiant įvykdyti teisinę prievolę;
 • teisę apriboti duomenų tvarkymą (BDAR 18 straipsnis). Turite teisę prašyti, kad apribotume tolesnį jūsų asmens duomenų tvarkymą, jei:
  – užginčijate savo asmeninės informacijos tikslumą;
  – jūsų asmens duomenų tvarkymas yra neteisėtas;
  – nesutikote, kad duomenys būtų tvarkomi pagal BDAR 21 straipsnio 1 dalį, – kol bus nustatyta, ar teisėti asmens duomenų tvarkymo interesai yra svarbesni už jūsų interesus;
 • teisę į duomenų perkeliamumą (BDAR 20 straipsnis). Turite teisę gauti tvarkomus asmens duomenis susistemintu, paprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu ir teisę perduoti asmens duomenis kitam duomenų valdytojui. Šią teisę turite dėl savo asmens duomenų, kuriuos gavome iš jūsų ir tvarkome remdamiesi jūsų sutikimu arba siekiant įvykdyti sutartį, arba tvarkome automatiškai;
 • teisę nesutikti (BDAR 21 straipsnis). Turite teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi jūsų asmens duomenys, jei tokio tvarkymo teisinis pagrindas yra teisėtas interesas arba viešasis interesas. Gavę tokį jūsų prašymą, turime sustabdyti tolesnį duomenų tvarkymą arba atsakyti jums raštu ir paaiškinti priežastis, kodėl jūsų prašymo netenkiname. Be to, mes vis tiek galime tvarkyti jūsų asmens duomenis tiek, kiek tai yra būtina siekiant pareikšti, vykdyti ar ginti mūsų teisinius reikalavimus;
 • teisę pateikti skundą. Taip pat turite teisę pateikti skundą priežiūros institucijai:
  – Estijoje – Duomenų apsaugos inspekcijai (interneto svetainė: aki.ee);
  – Latvijoje – Valstybinei duomenų inspekcijai (interneto svetainė: dvi.gov.lv);
  – Lietuvoje – Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (interneto svetainė: ada.lt).

Kontaktinė informacija, jei turite papildomų klausimų

 Jei norite sužinoti daugiau apie tai, kaip tvarkome klientų asmens duomenis mokėjimo paslaugoms teikti, skaitykite „Maksekeskus“ privatumo politiką, kurią rasite mūsų interneto svetainėje:

– Estijoje – maksekeskus.ee/andmekaitsetingimused/

– Latvijoje – makecommerce.lv/privatuma-politika/

– Lietuvoje – makecommerce.lt/bendrosios-salygos-ir-privatumo-politika/

 

Jei norite pasinaudoti bet kuria iš savo teisių, raginame susisiekti su mumis telefonu:

– Estijoje –  +372 58875115

– Latvijoje – +371 25189718

– Lietuvoje – +370 65550064

el. paštu: dpo@maksekeskus.ee

Kontaktinė informacija bet kokiais su privatumu susijusiais klausimais:

 • Duomenų apsaugos pareigūnas – dpo@maksekeskus.ee